Człowiek - najlepsza inwestycja


www.efs.gov.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


UWAGA!!!

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

----------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMUJEMY, ŻE AKTUALNE INFORMACJE O PROJEKCIE ZAMIESZCZANE SĄ W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI"

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Co oferujemy?

25 000 zł - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla łącznie 90 osób

Zapewniamy:

 • Indywidualną diagnozę potrzeb szkoleniowo-doradczych uczestników projektu
 • Kurs przedsiębiorczości
 • Doradztwo w pisaniu biznesplanu
 • Wsparcie pomostowe finansowe w wysokości do 800 zł przez okres 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej (w uzasadnionych wypadkach przez 12 miesięcy)
 • Doradztwo biznesowo-branżowe, które służyć będzie efektywnemu wykorzystaniu środków finansowych oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów przy prowadzeniu działalności gospodarczej

Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu oraz opieki nad dziećmi do lat 7 lub osobą zależną podczas kursu przedsiębiorczości oraz zwrot kosztów dojazdu podczas doradztwa w pisaniu biznesplanów.

Do kogo kierowany jest projekt?

Projekt skierowany jest do osób które spełniają łącznie następujące warunki:

 • należą do jednej z grup: osób do 25-go roku życia bądź osób w wieku 50-ciu lat i powyżej
 • są zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne
 • zamieszkują na terenie jednego z powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski (z wyłączniem miasta Kraków), limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, miasto Tarnów.
 • planują rozpoczęcie działalności gospodarczej w jednej z form: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna zawarta pomiędzy uczestnikami projektu, spółdzielnia, spółdzielnia socjalna
 • nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej (tj. wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), nie były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadziły działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej lub oświatowej) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 

W rekrutacji do projektu preferowane będą następujące osoby:

 • kobiety
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby zamieszkujące powiaty: proszowicki, gorlicki, nowosądecki, tarnowski, dąbrowski

Liczbę uczestników projektu ustalono na  120 osób (50% uczestników stanowić będą osoby do 25-go roku życia, 50% - osoby w wieku 50-ciu lat i powyżej).

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzyma 90 osób.

60% uczestników stanowić będą kobiety.

 

Jak przebiegać będzie projekt?

Projekt składa się z zadań, które następują po sobie.

 1. Rekrutacja - wyłonionych zostanie 120 osób (po 60 osób na nabór)
 2. Diagnoza potrzeb szkoleniowo – doradczych dla wszystkich uczestników.
 3. Kurs przedsiębiorczości  – 96 godzin (zajęcia w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu)
 4. Doradztwo w pisaniu biznesplanu (grupowe – 18 godzin, indywidualne – 8 godzin)
 5. Konkurs biznesplanów – na podstawie punktacji przyznanych biznesplanom wyłonionych zostanie 90 osób (po 45 osób na nabór) które otrzymają 25 000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 6. Otwarcie działalności gospodarczych przez Uczestników Projektu.
 7. Przyznanie i przekazanie wsparcia pomostowego finansowego - przez okres 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej (w uzasadnionych wypadkach przez 12 miesięcy)
 8. Doradztwo biznesowo-branżowe, które służyć będzie efektywnemu wykorzystaniu środków finansowych oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów przy prowadzeniu działalności gospodarczej